March 1st, 2020

лытдыбр

Мои статьи: "только" жёны, дочери, сёстры

София Доротея, узница замка Альден: как мстили бывшим короли
https://www.goodhouse.ru/stars/zvezdnye-istorii/sofiya-doroteya-uznica-zamka-alden-kak-mstili-byvshim-koroli/

Как царица Анастасия на тринадцать лет сделала Ивана не Грозным
https://www.goodhouse.ru/stars/zvezdnye-istorii/kak-carica-anastasiya-na-trinadcat-let-sdelala-ivana-ne-groznym/

Елизавета Баварская: королева, которую свела с ума свекровь и убил случайный прохожий
https://www.goodhouse.ru/family_and_children/istorii-lyudey/elizaveta-bavarskaya-koroleva-kotoruyu-svela-s-uma-svekrov-i-ubil-sluchaynyy-prohozhiy/

Collapse )