November 4th, 2018

лытдыбр

Парны (калы)

Бала сыз парнэ, муй сыз парно.
Тэ хачькирэл о кхам лэс камэлас.
Э даёри на мэкэлас, тут гаравэлас:
На дар, ангелоро.
Дай сыз сари харкуны, кирло рупуво.
Багалас гиля калэ,
чя гладинэнас васта ковлэ:
На лэл тут о кхам нисаво.
Ада на свх дай. Чятэ нанэ даен.
Лакэ пхэндэ чячипэ
Парны, сыр лаче раклорья, кокори парныпэн.
Сов
тэ на ров,
сов, забистэр
кало кхэр,
чяе чёрды... Ёй совэл,
тэ дро сунэ ёй дыкхэл
сыр кхэлэл
кало кхэлыбэн.

(Цыганский дубль "Игрушек")