October 17th, 2012

лытдыбр

Илоне Махотиной

Чяе киркэ якхэнца - калэ чергэня
кэрэн э рат хорыдыр, о рат - рундло.
Башатунэ вастытка - рихмы - згиндя,
сарэ со исы ясва дро свэто джиндло
тэ, может, набут бутыр. Згиндя лава
сарэн хоханэн муенца гудлэ, сарэ
дя бийилэскрэ. Со на гиндло? - йива,
одой пасиндэ, кай дорипэ бистрэн.

Collapse )